اموزش کسب و کارالکترونیکی کسب و کار الکترونیکی،آموزش کسب و کار الکترونیکی،E-business,مفاهیم کسب و کار الکترونیکی,مقالات کسب و کار الکترونیکی،تجارت الکترونیک،آموزش تجارت الکترونیکی،E-commerce،ایمیل مارکتینگ،Email marketing،بهینه سازی سایت،سئو،افزایش بازدید سایت،SEO،بازاریابی شبکه های اجتماعی،Social Net Work Marketing،بازاریابی محتوایی،Content Marketing،بازاریابی شبکه های اجتماعی،تولیدمحتوا،تبلیغات آنلاین،تبلیغات اینترنتی،Internet advertising،بازاریابی اینترنتی،بازاریابی آنلاین،کسب درآمد از طریق اینترنت تجارت الکترونیک (E-Commerce)، بازاریابی مجازی (Virtual Marketing)، ایمیل مارکتینگ (Email Marketing)، بهینه سازی سایت (SEO)، بازاریابی شبکه های اجتماعی (Social Network Marketing)، بازاریابی محتوایی (Content Marketing)، تبلیغات اینترنتی (Internet Advertising) سایت کسب و کار الکترونیکی ,بازاریابی اینترنتی ، افزایش بازدید سایت ها ، SEO ، http://tvtoecommerce.mihanblog.com 2019-08-19T08:18:17+01:00 text/html 2015-09-07T12:15:01+01:00 tvtoecommerce.mihanblog.com سیما کافیان عطاری 35 اشتباه در وب سایت که باعث نابودی کسب و کار شما خواهد شد . http://tvtoecommerce.mihanblog.com/post/340 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(98, 98, 98); line-height: 40px; margin: 0in 0in 0.0001pt; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span lang="FA" style="line-height: 26.6667px;">بعد از بازدید هزاران وب سایت درطول اینسالها می</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" lang="FA" style="line-height: 26.6667px;"><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26.6667px;">توانم اذعانکنم که بسیاری از سایت هایی که با هدف کسب و کار راه اندازی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" lang="FA" style="line-height: 26.6667px;"><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26.6667px;">شده اند همچون قایق های کوچکی در دریای بزرگ وب گم شده اند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 26.6667px;"><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(98, 98, 98); line-height: 40px; margin: 0in 0in 0.0001pt; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span lang="FA" style="line-height: 26.6667px;">وب سایت</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" lang="FA" style="line-height: 26.6667px;"><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26.6667px;">شما انعکاس مستقیمی از وضعیت شما و کسب و کارتان است. ظاهرسایت شما شاخص</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" lang="FA" style="line-height: 26.6667px;"><span dir="LTR"></span></span><span lang="FA" style="line-height: 26.6667px;">مهمیبرای تخمین ارزشی است که شما برای وب سایت تان قائل هستید. به عبارت</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" lang="FA" style="line-height: 26.6667px;"><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26.6667px;">دیگر اگر وب سایتشما در نگاه اول حرفه ای و جذاب به نظر نرسد نشانگر ارزش</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" lang="FA" style="line-height: 26.6667px;"><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26.6667px;">پایین محصولات یا خدمات شما خواهد بود</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 26.6667px;"><span dir="LTR"></span>.</span><span lang="FA" style="line-height: 26.6667px;"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(98, 98, 98); line-height: 40px; margin: 0in 0in 0.0001pt; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span lang="FA" style="line-height: 26.6667px;">در رویکردی دیگر ممکن است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" lang="FA" style="line-height: 26.6667px;"><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26.6667px;">شما یک وب سایت عالیبا طراحی خوب و محصولات یا خدمات با کیفیت داشته</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" lang="FA" style="line-height: 26.6667px;"><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26.6667px;">باشید اما بارگذاری آن زمان زیادی به طول بی انجامد در اینحالت نیز</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" lang="FA" style="line-height: 26.6667px;"><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26.6667px;">همچنان ارزشتجاری وب سایت شما بسیار پایین است.چرا؟ زیرا مشتریان</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" lang="FA" style="line-height: 26.6667px;"><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26.6667px;">بالقوه&nbsp;شما در انتظار نخواهند نشست و در نهایت کسب و کارشما رونق نخواهد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" lang="FA" style="line-height: 26.6667px;"><span dir="LTR"></span></span><span lang="FA" style="line-height: 26.6667px;">یافت</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 26.6667px;"><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(98, 98, 98); line-height: 40px; margin: 0in 0in 0.0001pt; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span lang="FA" style="line-height: 26.6667px;">نکته قابل ملاحظه دیگرکه&nbsp;از اهمیت فوقالعاده ای</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" lang="FA" style="line-height: 26.6667px;"><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26.6667px;">برخورداراست مسئله محتوای سایت شما می باشد. زمانی که یک نفر در وب به</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" lang="FA" style="line-height: 26.6667px;"><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26.6667px;">گشت و گذار و جستجومی پردازد و از طرق مختلف برای بازدید وارد سایت شما</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" lang="FA" style="line-height: 26.6667px;"><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26.6667px;">می شود برای این کار دلیلی دارد. سایت شما چیزی ارائه می دهدکه آنها به</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" lang="FA" style="line-height: 26.6667px;"><span dir="LTR"></span></span><span lang="FA" style="line-height: 26.6667px;">دنبال آن میگردند که می تواند شامل محصولات, خدمات و یا اطلاعاتی باشد که</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" lang="FA" style="line-height: 26.6667px;"><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26.6667px;">شما در سایت خودگنجانده اید و بازدید کنندگان به همین دلیل برای تماشای</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" lang="FA" style="line-height: 26.6667px;"><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26.6667px;">آن جذب شده اند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 26.6667px;"><span dir="LTR"></span>.</span><span lang="FA" style="line-height: 26.6667px;"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(98, 98, 98); line-height: 40px; margin: 0in 0in 0.0001pt; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span lang="FA" style="line-height: 26.6667px;">اگر آنها چیزی را که به دنبالش هستند درسایت شما</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" lang="FA" style="line-height: 26.6667px;"><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26.6667px;">نیابندسریعا سایت شما را ترک می کنند و به سایت دیگری مراجعه خواهند کرد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 26.6667px;"><span dir="LTR"></span>.&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26.6667px;">اگر شما می خواهیدکه بازدیدکنندگانتان در سایت شما بمانند برای آنها</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" lang="FA" style="line-height: 26.6667px;"><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26.6667px;">مطالب و محتوای مناسبی را با سازماندهی خوبی و چذابی فراهمکنید. برای</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" lang="FA" style="line-height: 26.6667px;"><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26.6667px;">آنها دلیل وبهانه ای را بوجود آورید تا علاقه مند شوند دیگر صفحات وب</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" lang="FA" style="line-height: 26.6667px;"><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26.6667px;">سایت شما را نیز مطالعه کنند و در آینده نیز به شما مراجعهکنند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 26.6667px;"><span dir="LTR"></span>.</span><span lang="FA" style="line-height: 26.6667px;"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(98, 98, 98); line-height: 40px; margin: 0in 0in 0.0001pt; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><br></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(98, 98, 98); line-height: 40px; margin: 0in 0in 0.0001pt; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.zar.ir/Media/Image/News/2009/10/1136_633924100259722500_l.jpg" alt="35 اشتباه در وب سایت که باعث نابودی کسب و کار شما خواهد شد ."></p> text/html 2015-09-07T12:12:32+01:00 tvtoecommerce.mihanblog.com سیما کافیان عطاری کسب و کار الکترونیکی http://tvtoecommerce.mihanblog.com/post/339 <font face="Mihan-Iransans" size="2"><br style="text-align: right;"><br style="text-align: right;"></font><div class="nBody" style="direction: rtl; line-height: 30px; text-align: justify; margin-right: 10px; margin-left: 10px; color: rgb(82, 82, 82); padding-bottom: 15px; width: 625px;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(98, 98, 98); line-height: 40px; margin: 0in 0in 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span lang="FA" style="line-height: 26.6667px;">با تغییر شکل اقتصاد طی سه دهه اخیر، جهانشاهد تولد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" lang="FA" style="line-height: 26.6667px;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26.6667px;">شیوه های جدیدی از دادوستد چه به صورتبومی و چه بین المللی بوده است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 26.6667px;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26.6667px;">شیوه های نوین اقتصاد در سطح جهانیحرکت خود را مدیون ابزارهای تکنولوژیکی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" lang="FA" style="line-height: 26.6667px;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26.6667px;">جدید مانند رشد و بکارگیری اینترنت ورایانه های بسیار حساس و هوشمند می</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" lang="FA" style="line-height: 26.6667px;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26.6667px;">دانند که این دو یعنی اقتصاد وفناوریهای نوین آنچنان در هم گره خورده اند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" lang="FA" style="line-height: 26.6667px;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26.6667px;">که ایست یکیموجب توقف دیگری خواهد شد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 26.6667px;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(98, 98, 98); line-height: 40px; margin: 0in 0in 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span lang="FA" style="line-height: 26.6667px;">یکی از شاخه های مهم و اصلی اقتصاد در سطحجهانی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" lang="FA" style="line-height: 26.6667px;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26.6667px;">موضوع تجارت است که با دور شدن از قالب های سنتی خود و ورودبه عصر آمار و</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" lang="FA" style="line-height: 26.6667px;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26.6667px;">رقم، ماهیتی جدید به خود گرفته است وحاصل این تغییر ماهیت جهانی، کسب و</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" lang="FA" style="line-height: 26.6667px;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26.6667px;">کار الکترونیک است که از آغاز آن مدتزمان طولانی نمی گذرد. فعالیتهای</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" lang="FA" style="line-height: 26.6667px;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26.6667px;">تجاری به صورت الکترونیک در کشورهایپیشرفته رشد بی سابقه ای داشته و با</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" lang="FA" style="line-height: 26.6667px;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26.6667px;">سرعت در سطح جهان در حال گسترش است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 26.6667px;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span lang="FA" style="line-height: 26.6667px;"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(98, 98, 98); line-height: 40px; margin: 0in 0in 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.zar.ir/Media/Image/News/2009/10/1170_633925918213491125_l.jpg" alt="آموزش کسب و کار الکترونیکی"></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(98, 98, 98); line-height: 40px; margin: 0in 0in 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span lang="FA" style="line-height: 26.6667px;">در این میان کسب و کار الکترونیک</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" lang="FA" style="line-height: 26.6667px;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span></span><span lang="FA" style="line-height: 26.6667px;">بهعنوان یکی از زیر مجموعه های فناوری اطلاعات و ارتباطات در دهه گذشته</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" lang="FA" style="line-height: 26.6667px;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span></span><span lang="FA" style="line-height: 26.6667px;">رشدبالایی را تجربه کرده است. به طوری که رویکرد سیاست اکثر موسسات تجاری</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" lang="FA" style="line-height: 26.6667px;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span></span><span lang="FA" style="line-height: 26.6667px;">درپذیرش و به کارگیری کسب و کار الکترونیک در جهت ورود به بازارهای جهانی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" lang="FA" style="line-height: 26.6667px;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span></span><span lang="FA" style="line-height: 26.6667px;">وجذب مشتریان جدید موثر و کارا در این راستاست. اما به کارگیری کسب و کار</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" lang="FA" style="line-height: 26.6667px;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span></span><span lang="FA" style="line-height: 26.6667px;">الکترونیکدر فعالیتهای تجاری نیازمند توجه به یک سری عوامل درونزا و</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" lang="FA" style="line-height: 26.6667px;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span></span><span lang="FA" style="line-height: 26.6667px;">برونزایتاثیرگذار بر آن است. به طوری که توجه بنگاههای تجاری به این</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" lang="FA" style="line-height: 26.6667px;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26.6667px;">عوامل وبرنامه ریزی در جهت استفاده مطلوب از فناوری کسب و کار الکترونیک</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" lang="FA" style="line-height: 26.6667px;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span></span><span lang="FA" style="line-height: 26.6667px;">ضمنآنکه موفقیت بهره برداری از آن را تضمین خواهد کرد، زمینه رشد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" lang="FA" style="line-height: 26.6667px;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span></span><span lang="FA" style="line-height: 26.6667px;">بنگاههایاستفاده کننده را نیز فراهم می کند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 26.6667px;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></font></p></div> text/html 2015-09-07T12:09:41+01:00 tvtoecommerce.mihanblog.com سیما کافیان عطاری لپتاپولوژی http://tvtoecommerce.mihanblog.com/post/338 <div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span style="color: rgb(82, 82, 82); line-height: 30px; text-align: justify;">هیچ گاه از علاقه خود به تركیب آبی و اناری پیراهن بارسلونا و دل دادگی به فیلم های دارابونت توبه نخواهم كرد، اما خدا را شاهد می گیرم كه از تمامی دسته بندی های قبلی كه در بازار دیجیتال انجام داده و منتشر كرده ام تبری جسته و این كار را نه در شرایط سخت و طاقت فرسا كه، در اوج سلامت عقل (شاید!) و بی هیچ فشار بیرونی انجام داده و اعلام می كنم! موضوع دسته بندی در وادی محصولات دیجیتالی از گونه مسائل سهل و ممتنع است، بدان صورت كه هر تازه واردی را بدل به چنان صاحب نظری می كند كه دائما برای خود و دیگران نسخه می پیچد. بهتر است درباره حاصل این قبیل نسخه پیچی ها سخن نگویم و بپردازم به اصل مطلب كه دسته بندی باشد، اما بهتر می دانم كه باب این موضوع در ظاهر خشك و نچسب را با یك مثل به ظاهر بی ربط باز كنم!</span><br style="color: rgb(82, 82, 82); line-height: 30px; text-align: justify;"><strong style="color: rgb(82, 82, 82); line-height: 30px; text-align: justify;">&nbsp;Apple iPad</strong><br style="color: rgb(82, 82, 82); line-height: 30px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(82, 82, 82); line-height: 30px; text-align: justify;">حتم دارم كه از این سو آن سو مطالب بسیاری درباره دستگاه جدید Apple كه iPad نام گذاری شده است مطالعه كرده اید و قابل پیش بینی است كه در یكی از دو جبهه موافق یا مخالف قرار گرفته اید. كم نیستند نشریاتی و خبرگانی كه Apple iPad را مزخزف ترین و بی مصرف ترین و گنگ ترین و بدوی ترین موجودی خطاب كرده اند كه Apple تاكنون خلق كرده است . كلی هم ایراد بدان منصوب كرده اند و حتی آن را با سنگ مقایسه كرده اند و چه و چه! در سوی دیگر میدان نیز هستند شیفتگانی كه Apple iPad را از بهترین مصنوعات بشری می داند و مخالفان این پدیده شگفت انگیز را مشتی بدوی و عقب مانده خطاب می كنند كه قدردان ذكاوت و خلاقیت جناب جابز نیستند و حق شان همان است كه مصرف كننده محصولات دم دستی Dell و بنجل های Acer و شیاد Sony باشند! نمی دانم كدام یك از طرفین دعوا سهم بیشتری را از حق دارند، اما برای واكاوی این ماجرا لازم است تا ابتدا، بستری را كه بررسی ها و تحلیل ها صورت گرفته است بهتر شناخته و لازم است این موضوع را مدنظر قرار دهیم كه جناب استیو جابز شركت Apple را پس از بازگشت از هندوستان و ایجاد تحول در روح و روانش به گونه ای دیگر راهبری كرد و اهتمام ویژه ای داشت تا با محصولات Apple دنیایی اختصاصی و منحصربفرد ایجاد كند. بر سر تحقق همین رویا بود كه ادامه كار در Apple میسر نشد و جناب جابز بیرون رفت و شركت NEXT را بنیان نهاد. در آنجا هم به دنبال تحقق همان رویا بود، تا اینكه اوضاع Apple رو به وخامت نهاد و شرایط برای بازگشت جابز فراهم شد و نتیجه آن شد كه همه می دانند. طرح و تحقق رویاهای دست نیافتنی از جمله مواردی است كه جابز علاقه ویژه ای بدان دارد حتی اصرار او بود كه Pixar را به سوی تولید انیمیشن UP سوق داد كه داستانی است در ستایش تلاش برای تحقق رویاها! اینها را گفتم تا بدین جا برسم كه استیو جابز هنوز همان راه را دنبال می كند و به ساختن دنیای اختصاصی Apple اشتغال دارد و باید كه موجود جدید این شركت كه iPad باشد را در همان زمینه مورد بررسی قرار داد و جفا بر این شركت است اگر این دستگاه را با مدل های مشابهی كه ندارد قیاس كرد. می دانم كه این گونه مطلب نوشتن شاید كمی غریب باشد، اما نمی توان رفتارهای شركت Apple و شخص استیو جابز را با همان عیاری سنجید كه با آن شركت فرصت طلب Dell و جناب مایكل دل سنجیده می شود! با توجه به مطالب فوق الذكر می توان گفت كه iPad موجود جدیدی در دنیای Apple است و اشتباه است اگر آن را با كتاب خوان های دیجیتالی (eBook Reader) و لپ تاپك ها (Netbooks) و لپ تاپ های فوق سبك (Ultraportable Laptop) و دستگاه های PDA و UMPC و MID و غیره مقایسه كرد كه نشدنی است. كه اگر این قیاس صورت گیرد، هزار و یك مشكل از این سو و آن سو iPad بیرون خواهد زد و به همین دلیل است كه آن را تخته سنگ قیاس می كنند! از این رو پیش از اعمال دسته بندی باید كه ماهیت موجودی كه قرار است گرفتار دسته بندی شود مشخص شود. مثال دیگر درباره پردازنده هاست!</span><br style="color: rgb(82, 82, 82); line-height: 30px; text-align: justify;"><strong style="color: rgb(82, 82, 82); line-height: 30px; text-align: justify;">پردازنده ها</strong><br style="color: rgb(82, 82, 82); line-height: 30px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(82, 82, 82); line-height: 30px; text-align: justify;">فكر می كنید پردازنده ها را چگونه باید دسته بندی كرد كه هم از مدار منطق خارج نشده و هم مورد قبول واقع شود و هم قابل اعمال بر پردازنده ها باشد. پردازنده ها را می توان بر اساس معماری از یكدیگر تفكیك كرد. تمامی پردازنده های عام Intel و AMD و VIA مانند Pentium و Athlon و Phenom و Core 2 و Core i و C7 و Atom و Nano از معماری ریزپردازنده های 32 بیتی و 64 بیتی Intel x86 استفاده می كنند. معماری POWER را می توان به عنوان اصلی ترین رقیب معماری مورد استفاده در پردازنده های عام معرفی كرد كه هم اكنون توسط چهل شركت مختلف و معتبری چون IBM و Freescale و Sony و Toshiba در پردازنده های فوق العاده ای چون IBM PowerPC و Cell BE مورد استفاده قرار دارد. بسیاری از پردازنده های حرفه ای مورد استفاده در سرورها و ایستگاه های كاری از معماری های دیگری چون HP Pa-RISC و Sun SPARC و DEC Alpha و Intel Itanium بهره می برند. این ماجرا سر دراز دارد، چرا كه حداقل هفت هشت گونه معماری دیگر نیز معرفی شده اند و به نظر می رسد كه معماری، گزینه مناسبی برای دسته بندی پردازنده ها نباشد. نظر شما چیست؟ پردازنده ها را می توان بر اساس حوزه كاربرد نیز دسته بندی كرد. بدین صورت كه حوزه های كنونی را به دسته های كلی پردازنده های مجتمع (Embedded CPU) و پردازنده های عام (Microcomputer CPU) و پردازنده های حرفه ای (Server/Workstation CPU) و پردازنده های ویژه تقسیم می كنیم. هر چند این دسته بندی را بسیار هوشمندانه می دانم، اما باید بدانیم كه حداقل چهار پنج معماری مختلف در یك دسته قرار می گیرند كه برای مخاطب عام و بازارهای جهانی كه با مصرف كننده نهایی سر و كار دارد، از اساس مناسب نیست.</span><br style="color: rgb(82, 82, 82); line-height: 30px; text-align: justify;"><strong style="color: rgb(82, 82, 82); line-height: 30px; text-align: justify;">پس چه باید كرد؟</strong><br style="color: rgb(82, 82, 82); line-height: 30px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(82, 82, 82); line-height: 30px; text-align: justify;">شاید بی ربط باشد، اما موضوع دسته بندی محصولات دیجیتالی نسبت جالبی با دیدگاه های جدید در دنیای وب دارد. در دنیای كنونی وب كه WEB1 خوانده می شود، از رویكرد رده بندی (Taxonomy) همانند رده بندی مخلوقات عالم استفاده می شود. هنگامی كه رویكرد جدیدتر یعنی WEB2 معرفی شد، تغییرات شگرفی در شیوه رده بندی ایجاد شد و رویكردی مطرح شد كه در اطلاح Folksonomy خوانده می شود. این اصطلاح در ادبیات محاوره ای چندان رسوخ نكرده است و حتم دارم كه زیرخط قرمزرنگ MS Word در زیر آن نمایان خواهد شد. اگر از رویكرد Taxonomy برای دسته بندی محصولات دیجیتالی استفاده كنیم، لاجزم باید شاخه های والد (Parent) و كودك (Child) بسیاری را به صورت درختی و سلسله وار ترسیم كرده و جای هر محصول را در آن مشخص كنیم. در این شیوه هر محصول یك جای مشخص و منحصربفرد دارد. اما رویكرد دیگر از منظری دیگر به این ماجرا نگاه می كند. شاید با اصطلاح تگ (Tag) آشنا باشید و حتم دارم كه آنها را ذیل بسیاری از مطالب منتشر شده در وبلاگ ها و وب سایت ها مشاهده كرده اید. چنانچه از رویكرد دیگر یعنی Folksonomy استفاده كنیم باید كه مشخصات اصلی آن محصول را به صورت تگ های متعدد بدان الصاق كنیم. تا اینجا هیچ گونه دسته بندی مستقلی انجام نداده ایم. دسته بندی در لحظه ای آغاز و اعلام خواهد شد كه مخاطب اعلام كند كه چه می خواهد و دسته بندی بر اساس تركیب تگ های مختلف ایجاد و اعلام شود. از این رو می توانیم دسته بندی با رویكرد Taxonomy را دسته بندی ثابت (Static) و دسته بندی با رویكرد Folksonomy را دسته بندی پویا (Dynamic) نام گذاری كنیم. داستان را تا همین جا تعریف می كنم، چرا كه قصد ندارم ماجرا را پیچیده تعریف كنم. اما این را هم بدانید بد نیست كه برخی از منابع معتبر از رویكرد دیگری استفاده می كنند كه تركیبی است از رویكردهای فوق الذكر و مزیت آن در این است كه در كلیات از رویكرد Taxonomy و در جزئیات از رویكرد Folksonomy استفاده می شود. نتیجه آن شد كه برترین كه نه، اما مناسب ترین شیوه دسته بندی، آن است كه اول مخاطب و سپس نیاز مشخص شود، آنگاه دسته بندی محصولات را می توان بر اساس رویكرد تركیبی و بر اساس نیاز كاربر و تعیین حوزه كاربرد تعریف كرد. آیا این پایان راه است؟</span><br style="color: rgb(82, 82, 82); line-height: 30px; text-align: justify;"><strong style="color: rgb(82, 82, 82); line-height: 30px; text-align: justify;">و دوباره پردازنده</strong><br style="color: rgb(82, 82, 82); line-height: 30px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(82, 82, 82); line-height: 30px; text-align: justify;">با اطلاعاتی كه در بند بالا ارائه شد نمی توان محصولات پردازشی را دسته بندی كرد. اجازه بدهید موضوع را به صورت عملی دنبال كنیم. در ابتدای امر باید مخاطب را مشخص كنیم. اگر كاربران عام سیستم های پردازشی را مدنظر قرار دهیم كه به صورت مستقیم وارد بازار می شوند و متناسب با نیاز خود اقدام به خرید می كند. بدیهی است كه تمامی معماری های پردازشی دیگر را جز Intel x86 باید فراموش كنیم. از میان مدل های مختلف موجود هم باید خانواده پردازنده های حرفه ای مانند Xeon و Opteron را از فهرست حذف كنیم. پردازنده هایی VIA Nano را نیز باید از دایره خود بیرون بگذاریم، چرا كه در دسترس مصرف كننده نهایی قرار ندارد. در یك سو مدل های Core i و Core 2 و Pentium Dual Core و Atom و شبه پردازنده های Celeron و در دیگرسو؛ مدل های Athlon X2 و Athlon II و Phenom و Phenom II و Sempron را خواهیم داشت. اعمال دسته بندی بر این موجودات كار چندان دشواری نخواهد بود. می توان دسته بندی آنها را بر اساس تعداد هسته پردازشی اعمال كرد. می توان امتیاز نرم افزارهایی چون SiSoft Sandra یا PCMark را ملاك قرار داد. می توان نوع سوكت سازگار با پین های پردازنده را عامل تفكیك و رده بندی قرار داد، یا محدوده قیمت را مطرح ساخت. تمامی این موارد قابل انجام است. به نظر شما كدام یك از موارد ذكر شده برای انجام دسته بندی گزینه مناسب تری محسوب می شود؟</span><br style="color: rgb(82, 82, 82); line-height: 30px; text-align: justify;"><br></font></div> text/html 2015-09-07T12:06:19+01:00 tvtoecommerce.mihanblog.com سیما کافیان عطاری cآشنایی با حقوق تجارت الکترونیکی http://tvtoecommerce.mihanblog.com/post/337 <div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span style="color: rgb(82, 82, 82); line-height: 30px; text-align: justify;">در روزگاران قدیم مردم برای برطرف ساختن نیازهای خود از مبادله كالا با كالا استفاده می‌كردند. شیوهٔ معمول این‌گونه معاملات بدین ترتیب بود كه فرد كالای مازاد بر نیاز خود را با كالای مورد نیاز خود مبادله می‌كرد. مشكلات این‌گونه معاملات انسان را بر آن داشت تا كالایی بیافریند كه در مقابل آن هم نیازهای خود را برآورده سازد و هم بازیگر نقش یكی از عوضین معامله شود.</span><br style="color: rgb(82, 82, 82); line-height: 30px; text-align: justify;"></font><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.zar.ir/Media/Image/News/2011/3/4261_634353203208515614_l.jpg" alt="آشنایی باحقوق تجارتالکترونیکی"></div> text/html 2015-09-06T19:15:27+01:00 tvtoecommerce.mihanblog.com سیما کافیان عطاری کسب‌و‌کار از دنیای وبلاگ تا اپلیکیشن‌های موبایل http://tvtoecommerce.mihanblog.com/post/336 <font face="Mihan-Iransans" size="2"><span style="line-height: 20px; text-align: justify;">برترین ها قصد دارد در مجموعه گفتارهای "</span><font color="#1809a6"><span style="line-height: 20px; text-align: justify;">کارآفرینی دیجیتالی</span></font><span style="line-height: 20px; text-align: justify;">"، هر هفته و در روزهای فرد، موضوعات مرتبط با فضای مجازی و جامعه اطلاعاتی را در زمینه های مختلف مورد بحث و بررسی قرار داده و خوانندگان محترم این پرتال را با موضوعات و مطالب جالب و خواندنی درباره دنیای دیجیتال، کسب و کار اینترنتی و ایده های موفق در این حوزه آشنا کند. هم چنین در بخش "</span><font color="#1809a6"><span style="line-height: 20px; text-align: justify;">کارآفرینی دیجیتالی</span></font><span style="line-height: 20px; text-align: justify;">"، آخرین تحولات دنیای فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران در قالب گزارش جامعی در 5 شنبه هر هفته تحت عنوان " آی تی ایران در هفته ای که گذشت" مورد بررسی و اشاره قرار می گیرد. پس هر هفته با ما همراه باشید با مطالب خواندنی درباره تحولات ICT در ایران و سایر نقاط جهان.&nbsp;</span></font> text/html 2015-09-06T19:07:14+01:00 tvtoecommerce.mihanblog.com سیما کافیان عطاری نگاهی جامع به تجارت الکترونیک http://tvtoecommerce.mihanblog.com/post/335 <div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span style="color: rgb(82, 82, 82); line-height: 30px; text-align: justify;">بسیاری از اقتصاد دانان و متخصصان بر این عقیده اند که در سالهای اخیر انقلابی مشابه انقلاب صنعتی به وقوع پیوسته که جهان را وارد عصر اطلاعات ساخته و بسیاری از جنبه های اقتصادی اجتماعی و فرهنگی حیات بشر را دستخوش تحولی عمیق نموده است. یکی از ابعاد این تحول تغییرات بنیادینی است که در روابط اقتصادی بین افراد دولت ها و موسسات به وجود آمده است.مبادلات تجاری بین افراد و شرکت ها و موسسات و دولت ها با یکدیگر به سرعت از حالت سنتی خود که عمدتا مبتنی بر اسناد و مدارک کاغذی خارج شده وبه سوی انجام مبادلات از طریق بهره گیری از سیستم های مبتنی بر اطلاعات الکترونیکی در حرکت است. تجارت الکترونیکی در زمینه های مختلف فعالیت های بازرگانی نفوذ کرده واز معاملات الکترونیکی میان خریداران خرد و بازرگانان و مراکز اطلاع رسانی و انجمن های مجازی گرفته تا مبادلات میان دولت ها و ملت ها گسترش یافته است.</span><br style="color: rgb(82, 82, 82); line-height: 30px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(82, 82, 82); line-height: 30px; text-align: justify;">همه این موارد باعث شده تا این مبحث به عنوان مهمترین مسئله و دانش روز مطرح شود و دغدغه بنیادین کشورهای توسعه نیافته و یا در حال توسعه باشد زیرا این گونه کشورها می دانند کوتاهی در این زمینه به زودی به طور کامل از میدان تجارت جهانیکنار رفته و اندک بهره خود را نیز به کشئرهای توسعه یافته صنعتی که همگام با این تجارت نوین گام برداشته اند خواهند سپردبرخی پژوهش های انجام شده در این زمینه نشان میدهد که حرکت به سوی بازرگانی الکترونیکی برای شرکت های سراسر جهان دست کم ۲۵/۱ تریلیون دلار حفظ سرمایه تا سال ۲۰۰۲ به همراه داشته است.گزارش دیگری که توسط شرکت سیسکو ارائه شده نشان می دهد که سالیانه بیش از ۸۰۰ میلیون دلار با استفاده از نرم افزارهای بازرگانی الکترونیکی در هزینه ها صرف جویی می شود.</span></font></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQezP0nFTJ2HJp7jZwG4OaW6k8sczt0NiZpalSVydg9BR7lDhj8Yw" alt="تجارت الکترونیکی"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br style="color: rgb(82, 82, 82); line-height: 30px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(82, 82, 82); line-height: 30px; text-align: justify;">● تجارت چیست؟</span><br style="color: rgb(82, 82, 82); line-height: 30px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(82, 82, 82); line-height: 30px; text-align: justify;">برای آشنایی با مفهوم تجارت الکترونیکی و انواع آن شایسته است که نخست مروری بر تجارت در معنای عام آن داشته باشیم.برای واژه تجارت در اکثر واژه نامه ها تعاریف ذیل ارائه شده است:</span><br style="color: rgb(82, 82, 82); line-height: 30px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(82, 82, 82); line-height: 30px; text-align: justify;">- مبادلات اجتماعی: عبارت است از تبادل ایده ها و عقاید و تمایلات.</span><br style="color: rgb(82, 82, 82); line-height: 30px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(82, 82, 82); line-height: 30px; text-align: justify;">- مبادله یا خرید و فروش کالا در مقیاس بالا که شامل ترابری از یک نقطه به نقطه دیگر است.</span><br style="color: rgb(82, 82, 82); line-height: 30px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(82, 82, 82); line-height: 30px; text-align: justify;">در ادامه تعریف دوم ارائه شده برای تجارت را به عنوان محور بحث انتخاب و بر روی آن متمرکز خواهیم شد.تجارت در ساده ترین نگاه مبادله کالا و خدمات به منظور کسب درآمد است.زندگی انسان مملو از فرآیند های تجاری بوده و تجارت به صورت های مختلف در آن نمود پیدا کرده است .زمانیکه کالای مورد نظر خود را از یک فروشگاه خریداری می کنیم در تجارت شریک و فرآیند های آن درگیر شدهایم.درصورتیکه در شرکت وموسسه یا کارخانه ای مشغول به کار هستیم که کالایی را تولید می نماید درگیر یکی دیگر از زنجیره های تجارت شده ایم.صورت های مختلف تجارت فارغ از رویکرد و سیاستی که در پس آنها نهفته است در ویژگی های زیل مشترکند:</span><br style="color: rgb(82, 82, 82); line-height: 30px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(82, 82, 82); line-height: 30px; text-align: justify;">- خریداران: افرادی که با استفاده از پول خود قصد خرید کالا و یا استفاده از خدمات را دارند.</span><br style="color: rgb(82, 82, 82); line-height: 30px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(82, 82, 82); line-height: 30px; text-align: justify;">- فروشندگان: افرادیکه کالا و خدمات مورد نیاز خریداران را ارائه می نمایند.فروشندگان را می توان در دو گروه عمده طبقه بندی نمود:</span><br style="color: rgb(82, 82, 82); line-height: 30px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(82, 82, 82); line-height: 30px; text-align: justify;">- خرده فروشان: کالا و خدمات را مستقیما در اختیار متقاضیان قرار می دهند.</span><br style="color: rgb(82, 82, 82); line-height: 30px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(82, 82, 82); line-height: 30px; text-align: justify;">- عمده فروشان: کالا و خدمات خود را در اختیار خرده فروشان و سایر موسسات تجاری قرار میدهند.</span><br style="color: rgb(82, 82, 82); line-height: 30px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(82, 82, 82); line-height: 30px; text-align: justify;">- تولید کنندگان: افرادی که کالا و یا خدماتی را تولید می نمایند تا فروشندگان آنها را در اختیار خریداران قرار دهند.یک تولید کننده با توجه به ماهیت خود همواره یک فروشنده نیز خواهد بود.تولید کنندگان کالای تولیدی خود را به عمده فروشان و خرده فروشان و یا مستقیما به مصرف کنندگان می فروشند.</span><br style="color: rgb(82, 82, 82); line-height: 30px; text-align: justify;"></font><br></div> text/html 2015-09-06T18:54:30+01:00 tvtoecommerce.mihanblog.com سیما کافیان عطاری سیستمهای کسب و کار الکترونیکی (EBS) http://tvtoecommerce.mihanblog.com/post/334 <div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span style="color: rgb(82, 82, 82); line-height: 30px; text-align: justify;">سیستمهای کسب و کار الکترونیکی (EBS) که آخرین نسل سیستمهای اطلاعاتی هستند توسط افرادی در کشورهای مختلف و با زمینه های فرهنگی متفاوت مورد استفاده قرار میگیرند. تا کنون ملاحظات فرهنگی در خصوص نرم افزارها به تغییر زبان رابط کاربر و محلی سازی علایم و مقیاسها محدود شده است و تحقیقات چندانی در خصوص هسته مرکزی سیستمهای نرم افزاری EBS تا کنون صورت نپذیرفته و عمده نرم افزارهای تولید شده تابع فرهنگ کاربردی غربی هستند. این پدیده بعنوان یک مصنوع یک بعدی (از لحاظ فرهنگی) ممکن است در میان مدت باعث تغییرات فرهنگی و حتی ایجاد فرهنگ یکپارچه جدیدی در میان کاربران اینگونه سیستمها شود.</span><br style="color: rgb(82, 82, 82); line-height: 30px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(82, 82, 82); line-height: 30px; text-align: justify;">برای جلوگیری از بروز چنین دگرگونی های فرهنگی بایستی پوسته و هسته مرکزی این سیستمها به یک میزان مورد توجه قرار گیرند. در حال حاضر دو نوع نگرش برای حل این مشکل وجود دارد. روش اول معتقد به توسعه بومی سازی نرم افزارها در حدی بالاتر از رابط کاربر است. روش دوم بر بکارگیری راهکارهای جدید طراحی نرم افزار بر اساس مدل Meta-Object تاکید دارد.</span><br style="color: rgb(82, 82, 82); line-height: 30px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(82, 82, 82); line-height: 30px; text-align: justify;">سیستمهای EBS بر اساس توسعه در ورای سازمانها و مقدور ساختن ارتباطات درون سازمانی و برون سازمانی شکل گرفته اند. سازمان بکارگیرنده این سیستمها میتواند یک سازمان تجاری و یا هر سازمانی که در زمینه تبادل اطلاعات، ارایه خدمات بورس و یا جابجایی کالا عمل میکند باشد.</span></font></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxQTEhUUExQWFRUXGBoZGRcYFxcfIBwYGBccGhwcGh0cHCggGB0lHRcXITEiJikrLi4uFx8zODMsNygtLisBCgoKDg0OGhAQGywkICQwNCwvLi0sLDQvLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLP/AABEIALgA8AMBIgACEQEDEQH/xAAcAAACAgMBAQAAAAAAAAAAAAAEBQMGAAIHAQj/xABCEAACAQIEAwUFBQYEBQUAAAABAgMAEQQSITEFQVEGEyJhcTJCgZGxI1KhwdEHFDNigvAVQ3LhFiSSssJEY5Oi0v/EABoBAAIDAQEAAAAAAAAAAAAAAAECAAMFBAb/xAAwEQACAQMDAgQFBAMBAQAAAAABAgADESEEEjETQSJRYZEFMnGhsUKBwfAUUtHhI//aAAwDAQACEQMRAD8A5lhsBc/7U/wHC9rjpRXDOGAVeOz/AAgCzsL/AHR+deo1etFJdxmdSovWa0Q8P4A7+zGTT+DsZNpoo9TV7wMdgKInnWJGd9gL/wC1efPxOs5somj/AIdNB4synRdhbgh3FiNRlv8AnUcP7LMGDc5z5XAH0qw4Xj4cXIUa+zfWmHD+LRSkorDOBcpfWx2NuYqVK+rQXJt9IVSicARHhOw+Di9mEHoW1p9hcGiCyqFHQACiZCBQ0kwArgeq7ZYk/vOlKY/SLQvStSwpecYBUT4u9VbhLRRPeNDLUcmIFLf3qlXF+J5UOupNh6naoXFo60MxnxGFJksRcGuf8U4YY2Knlseoq7YaXwjpYVpxvAiRNPaA0/Su7Qas03seDOXV6YOtxyJzOaCh2gqw4vhzXOmoIB9TsKCkwTX2525cxcfhXow8wytuImlgqjcX/iv5G1dNOAc7C9zYbb/2KoXaXhzLOSBo4zDblofxq+m18R6OGzEl9KdcPwmVbndrH4UrXCt0/vb61ceD4MtCrFb+G99NutWltvMesfDiKJIqgxEPhNWabhD6+Ef2bfXShJOFSa+EfMf3zqdUGcgBBEqOFS5oiSCieG8MkLuMuo0I062+tOMLwRy2oqwVABadFRyGxK6eHORcC+o/GurdheAxRxRviL5C6x2HvO1tzyUA3NF9mezcZyd42RHbIlt2foPIaXPnarFJbE4SNpGWG2RzpsYy8bhR1tl09KyNXqgxsv7mWorMLtPcWFlwzLiJAuVipa2v2Ep0A6lHsKq3EsQ2JnYqD9o4ypfnYKPU2Auanx+IfETNkBtJIWWP+ZrD52GtOuH4ARFYGS8uISQFz7hAIVV6G4uT6VzqOiLnnykPjPpPOHYb92aKCRFzYkyRyuTe1vCEXyuwa/OtZcdEMLC2IBZ1ylUGmaWG8bAnkP4Z/pqTFY+Ew4eWa5dQkqIp1dwvdsL+6AyKT61Twr4mbQXZ2JAHVjc28t6WnT6nibFuYXfbgZjXhPDb6n2efrV0wGH0Hp/YoTB4PWw2Ap7BDp8Kx9TqWrvftNSjSFJbCSxtSztNGJsPJFmKlhZWHI7g/Om4S1KuJIbGqAxU3EsIDYM4LheLTYKfLPfMp53KsPzFb4jjrTYj95hYxSD2cpOg6Dy8qtfavgXf3vuNq5ljuGyYd+lbFL4glXwvg/mcFf4ewG6mZ2rsr+0hZ7Q4rLHLsH2V/wD8t5Va5p+Rr5vgx6yDK4129atvZ7tjNhgI5ryw7BvfQf8AmPxqnU6G/ip+0t0mu2np1RY+c6oMXbQ1HJjRVM4jx9S6tGwZGW+YV7/ihNYbNtbaeZthbgMOJbpccKrXF8fnxEUY2U5z+VBYviwRSWtSHhuLJlLtufpSs9xHRROq4CW+9NlkvVS4djdB51YsJiB8qvUznZYNxTAm+ZbXNib393X9aruIwxUXspAANrsLBFFh8mq9HxCqrxVHRrEg6EDwjY6H6Ct7QaneNh7TB1umKNuXiK3Qg2shIN7Zm1s/s/Bmqvdq+Ds8YKKhaMk6M12DMAR8Cop7iMS99SL2t7I5m/4kA/CoGxTEnUa22Ucjf6m9aqEg3E4huE5fnIGbKp25nXMSwPzBroHB8E6QopCBsoX2m2LWv86rfZ1BLNOzKpCsLDKLA3a30q3fvLeW9/ZG97/XlXRWa+I1Q9p54jrZBvzbQhsxJ9SagnhY+HKg3G7G12AI+JtUvfN/LzPsjnv8K9gZyR7J390czfX61RKbdpXOAQu08xKp7xOpPv6gfEVf+HcHyK8si3RVLgAkZ7ELa/IAsLmheB8KEAkxE6Ei6gKRbPnLEX6LofWrZjMXGizpKWyCR0AW18kiKwC+hX8a5tTqNx2pOlF/U0j4jGrJBNdY1idJSAOTIrFVHMlksKrCGSdgqC4LyGOPmMz5jtpzHyqTiEsmIzd2nsp4UGuVEvz9Cbmm0SLh0mjjv3uH7uRpObeMZgoHspYgedUgdIZ5/EY+IzWHCrGjwgXmbDtJ3l7FSBdVT4ZrnnRnGuIRJ3U7kmRPtEjXTMZFRrk8lDBvnas45jYopM48Uyh0VALABiSGY9Mr6Ab1VIsDLP4YxnKLfU7KB1+WnWlSn1PG2BCzWwIJhsPJPII4xmdr2W9vM+gG9WbBYZYh+7BPtJoGcyncOASEX7oFiD1rVlWJZ4Ils8USTCX3nYEMbW2XKfZ9aY8XxUKSR4kuc0eZliFsziW0ia+6ozPc01SqXsoGO38SKls944VLaD40wg0A6WoCLVulMMwsBXnRNczZ5tKHmS4qTfesk2qQiVvGYHWq7xjs+rg3F/KrvIgpPjDyqGXLecL7RdnzFIQu24pXheIMnhYXFdW7dYIGNX6G3zrn2J4esovsev611abXmmdrnEr1GgWsl1GZpC3vxsNdxyPqOvnTDC8S6DxDkd/h1qsFZIW108+Ro2LEq4+63r9DWhV01HUjeOfOZtOvW0p2nK+XlLx/xFhpYmhlj7m40YeIZuRPMa0gwkljfzoaGQOcsllPJ+R/1dPWtpIGiaxHh3Hp5daytbSa21u33mtoqqE3U3Blv4VxHYVZ8NxMDnXNYp7a004TjC0iltgdqywzLiaRQNmdb4ZNpdvgOlb8VwokXzpLw/GXp1BPcV30apQhhOCtSDAgyn4vD25UtmW2vS9W3i2F1uOdVHtJ4IZD/KR8TpXq9NVFVQwnnK1PpsVMrPYmL7KRzu7/AEH+5qxlKD7PYIph41tyufU0+wWAZ2AAJJ6V0VGG4mVHJgmHw5blVo4dwTu1Mj5CyhjkOuVghcZuXLai+GYFI2F8rkp3isDouRwCB9718qFx+O/de+CMru0jP1CjxCx6k5tqz6lZqh2pLlXaLtPWx6tho/3kM7uitlvYnJI5XMeQIf8ADSl0WFlxcpe2hdVZ7aLfwgefLSt+DcP7/K08hBmYhTuzkaadFGmvypzDIySG1xEuHRgB7Ibwt8WLKfOq9wp3C8/3iG27J4g2DnjXuu7UqFxIgck6ukikXf8AqG2woPimNjCtku0ssaxSE7LlADW+8SVHyoDtJxFCGSBWCvIZGZt2YXIH8oGbQc6Z8I7OnwtKBYf5V/FqrFc3QErTbFUbn9vODcThYv4bwt8Rc3soKhmJ1sxt4b7/AE0pqMYqXCIIxhcVHtuyMWjYsfeJIv8AKpcDjDMMPI+VcwngNrBRdQyenOk3HeMRM7iFTefKZXby1CoOWtyTUJeq9iJMILw7jWKhgdipLzCNsPktooF1zMefhy2A5iq1hcNLKQFDSMF21JCqPwAFF8N4NLO5cA92CA0h2GYgc/atVgw+ISLvBCpjOGmjDtfxSIWKvm8rjYeVPuFHC5P4i/PzxLFhntyuaIL636/WglNteVSrL01rzU24YTfyqJvWtA29bItvOjDAsc9hpSV311p9iCp9aq3HFZTcaLSMZ0Us4gXbEA4R+o1/GuZymy+tdQnwjTQsqqSSCNqqa9gsbJb7MKOrMB+tVMpJE6FYKLXldgVWXK4up5H+9KW8Z7NPGM8d2TpzH6jzrqOA/ZhNpnmRfIAn9Kt3Cuw0EVsxaQjroPkKv01SrSa44nNqei4zzOA9mez+LxhywIWXmzDwj1J0+tdH4T+y/EquWaeMpuFAY2PkSRauvwYVUAVAFUbACwFTaV21dQ9QWPE4aarTN1nIH/ZLLumIS3QofregMb2TxGE8TqCn3l1Hx6V2/PQuKsykHW/KuB6CsJ109U4M5fw/Eiw1p9g8T50VJ2fhluQO7cfdOnxFBTYN4CM2o5MNj+lIFKzp6itGbrnW3yqn9psGXyJY2JuR8as2GmqdcKkrHMSCFZhYbkC5H4CtX4dquk1jxMv4jp963ET4PhlrkkKi2ux2H6nyFWDD4ZEWVDlUqzxlzpfNFcX6C/KteIyRNEofw3ySZEG/hII8uWtL3Rp3Z2YIrOLk3sG2AH3msa0WLVMnAmYAFwOYPPiNESIk5EZC1rFsxudNbLpWY/C/u0DSsqOwyZAdVGfN4iNmIK6DanOGhMM0Ua+ywcyNbkpZdT7qjTTqaSjjVlSFUBsgDFxfKUZipA2b2jqelQMWwnEJA/VHPGJIxJFKz5TEzNkA1bNkYDyGh1NIJcRNiWWO9wL2TYKNTc+g5mp1wTMHklJGUZ2B9tl6r5edPsDGoaSIWCKUsTa+WaNx4jz1pbrTGMmGxb0iTC4CFHT2Zu8jkZHsbK8BBIUc76a+VMXY4aXEyuPC8iMmou5DX8I5izNr6VW8VxP92EKKyySRPKzEeyBIAMgPvbXvW2DwcuIYZTmIXQseQ5A/LQU/TLeJzj/2LvtgDM14hjM9o0QJGpJCDXU82PvHS1T4Hs6FkV8T7JdUMat4lL+yz/dGh0prgkiifIEzuIhN3jb3UB7INgLX89KCxmCaH/ECwKo0iPGx95wxbw8yfFy2tU6uNiY/Jk2D5jC2V/3yGK5yPh2jC8lYXVjb/UoNC8UxsC9+6vnfEqAVGgTQE3PNrg6UNj+07SBxEBGrMxB96zasM3IXzHShcDwppAGPgjvYysNBf5X+FRKVrM+P5kL3wuZbWcm45X2qWNsw01/L41CrjpptRUEYNwOdecm1Joxa1r2GgJ5USp671ETl9DoDWhmt50YOZIcKpN/wqUYcfdHxocTsdLfGpoi1rfWiIbmTWA5VsLV4SOZFe09os2uOlZ3vlWpqGSQetC8FpM8prTP10oZ8UBsBQz4vqaN4bQyXEgVA2Iveg5Jb1E09qhjCTzuEdX5Hwt6HY/D86nxcYZSrag6GkvF8ZdPpRsWKuB6Ch2tCL8yuxyZGKk6qbfI0dg8S1zkFzlI2uQDobD0vSmeN5sa8cViwCFtQLFrgE+WlW3h2COGyZm8JBMh5E2ICjmbfnV2lpHfcjETWVl6ZW+TB5sJ3cZkYBrBCq30OckC5G9su1S8VaOyBjlKMr5FGusa6dF1G5rVcTJlVIxrlAPMnKSQR932t6Gnwndo0kgzEZbKG3L3N2bppyrWIzdzMgEfpkUuImxBK+6WYgbKCbnU87a1nB8BGkbSxuZHCyDMV0DplIyg6nQnem8eKWNpAfDGDEyr0Dqb2HPeq3geId2BDhywUEtnNszMwymyjRRa2mppgWcbVFh/b3kFhk5jPFTkCMy5sz4Z0N/auWupNK8Vi3ffmiKQL65NATRuH4YzfaSEhCGYndjlFyNTv69KOwjraPulyLNHMpF7ksg8JJt51NyJwLmSxb6RXB2bRpQZXBKsgeJRydsvibkdtBXvCOLNIl3CqcNioxZQAFRrrYDkNDR2MxCRyTSh1YyhSqLrY3VrsdlsRtVT4xxqWSQqAsa5swRBYMx5nmxv160VVqvPH4+kDELxH3FuJRRHOil5VQxDXwBblQ383hIHwqsQ4iXEkR5mlksAovfwgfgNKsK8LCRs+JDIqlR3YAzEsLgdFHnTfhmHRZJIFVVVGQKwAzGOeNlOY7mxI19KPUSkPCLnzgKFj6eUWYLgKIFWRhI8iP3fdkZQ8YuVY8+Q003orGys8+JizEq+HzRryUKocWG3WgMJM2Ew0DToVePEZlXTMUK2YheQ050t4h2pkkUpCgUWKZwPEyC4UMx2FraClCVKjefrGJVRaXQRbeVTFwg138qjeW3+9RFMx30rzwmzDRj051o2JTkR8aAmwNwdbE1o2GtqDfrUktC5JTe9zXq4hhtryoGOUrpqQa9OMOthRktHCsTuakzab0nixRNqIE9NeLDzPQuJxAoWXEUE85qQgQqTEUJJLQOP4oqb71WcX2vQNlyN63H0pSwEsVCeJb+/NRST1Ux2vi55h8K2ftZHyDH4frQNQRhRfyj+Ul28q84rxuPCxmSRrC2g5k9B50jwvFzJsMo9aZYPCQyORiEEkcilWUjnuCDyI6jrVlKzsBEqhqakzlrcekbEHFIxSe9wQdtdB5i2mtdT7F9tosfIsWKbup9gR7LnyJ9hr8ufKqP22/Zy+FeVsM3exK1sp/iKLX299R1qjrMG0bfkf1rfUAr4cTFZSTcz6pkhBiI8MZZSpJuL5XG/Pa9AYjGZVCKoYZUW7LzW+oXb3ufSue/s6/aILrhscbjRY5z/2v5G2jcq6y+G8BMa5XyaG+tw1t+WlUYQ+IXkz2iKTBOVeSW4I1a/tZdiQKi7pIO+7tfFH3MiyH2isp1B5D4U74nNGlkkZdYitidTc6eZqscWxRabJEC7FVVkjBNwlsoOmnzqxdz84ETcB6x1NjEiedWubzMbLbUPHlNjtSabFFsiRrlVL5VBJa7WuSdyTamMUAZipRUYFCUJucjuozXGltdr9a34DiQ8sgEIiEU6KpF7kEujEsd+R02pQUQXAuYbM2DiCYfgrZkEh7oOco0uc1tAR7unWiIFCyRwKihZYTdiPEWKnnysw2HSkid5hYVE7faLiklVcwLFQCGJHIW2v1pqOOhwHjVFIzAO3tAFiQP5SLmnIqP6iEFVHlBoMVE+DjE0oj7yJPE1z4oXYNpuWs60FiOLl5H7ksq92keY2zHIbhhb2ToKGxHBDIymIDxGxJNlvufEdOulMeG4CGBoUxAZ3nYrYEBUIbIbndjem2005N/T+/SDczekVRcNeUs9nlI1Zjc8+Z8qdf4WmHjaSRVmy93lVD4SHLAMTzF1I06U1E5SfDRlrRshQoNs12RjbmbihIZohhxFK+QAPCSBexjkDLoPVhSvWZrAcekYIBzzCjmOg+VboW2tYetRNixuBr1qF8STXnpsQpmI151FLMTQhkNeZiakgkxNRstRkms72jDJA1qlMhod2vtUBmt1qQ2hcku52pFj+OLfLGbkc+lBdqe0BjTu0F2YG56CqfgsTlqmpV2nE6aVHcLmWbGyXFyfjVY48l9VOtt6cnEB1tSLGMdjVbPkES0LYEQGBTYE70TBGSagiNxTPhiXNK5zLFwJYODYawt0p9goSzgCwtqSdhy1PKg+FQ6VYOG4UlZlFvF3YueVmLHTnyrQ0a/8A0UTO1r2QmTYnBiFo++u7SSFMoaw8LLcltS3tdBtSjtH2GweMzg2w8qyuiyIBqAtx3i++L896s+MmlHitqWOUkBQC3Rj6DnQ2E4aI2Vp2Jd3K2XW1mAJJPrW1yLsfaYl/9ROEdouxuKwlyyd5EP8AMQEi3mN1+NdF/ZzxheIQx4TEzZJ4SBGHJ+1i3tY7kWt8q6bgowbhVAYO6A+imxNCcd7D4XFxKuJBMgPhmUhXVifdbXnyN6reuO0bbu5jBuzkZkMjEl8uVTYeAdR51Fjez8YidQhOdVDBLJmyMTqfPNrryphOTl7uJ7SIB7Wtxbn1qq4yGeUFWLDQm7EgWG5vSU9z8tAVVcKIxaQR+xGAREEuBexU+Fb8wKD4hxUMCNEza2A1JvprufhzoHhvDBmRWmMgmD5CmwdNwS3qNhTHDyATLCoUJJDfbxEsl7k771b4FOMmLZiMxNxfgYkDSM3clcuZnU6gjQZR7R0Nqm4NgIoXdPFIQsUudtA0buB7HUX3vRwlWTDKJJFVniTxOSfFG5+JNmpVxTGKniju2XD9yS1xm1uDby0tT7qlTwwAKtjCMTjWl/fImbN3Lo66aLkc6AfL5VN2i/d5GRmkYGKRpAsaglg+V7Ak2XVaquM7RYiVrFtCf4arYE+YXUnbrTbCcPkfWRe4AXOTILWUG2253/GnNEJlzaTffAzBZO2kmdsqqq5nIsPGoc3IDctTyFTYGMz27vxnIQbLzJ5n8zRx4LAiNOLYj7POmYFVvnytdQdbeGvcddsG7KFjZ4Y5CEGUZopCriw5WZaPUQYpi3a8XYxy5g5JqaFta8zXW9RKDe9ebtN2GGvFWtmFwCKjZqa0kkLWqKWQcxWMahklFtalpJqZrHQ0k4z2h7s5EF2tqb7UN2o480IRUAu4JDX2A02qnRyk679SetU1mKYnRRphheE8UmLC51N70uWTpRU4uCKgwcRsL71Rcbb950Ic2Ea8Lw4Op1NbcbwlrMPjTPh0FrAUwxOFDqVOxFOqYgZsyhYVdPjT/hC0vTh7rna3hRgpPmb/AD5fOnPCU2pGVgwvHV1K4lp4YKtfAcQiK5cgDvEtf01qp4VrU/4VBGyPI1zlZbjQe1oNfga1NIt3zxMvXGyYkuTwPnfvGeRH56BL8z60TJjWdhlRb5iVNrkZtdOXKisbhslu7QN4yCWF7AW+A3rVOJxRvIDKoUSqQLjaxvb41p3ByovMex7mEIxhXcZ3azMToGbyGtzUMkwVoVcsxLnYgAEMAb731PlSNuIwJHkEqsxkV77Dw1pie1cRb3WYFmXwsxGY3sOu3Sj0XPAk3qJaOKyOmJh7tfatmIW5sCBqbaCxrYzLOHFwHXvEtve4tcD4A0m49xCSRo+7jlZWAGnhXM3I67/S1LIXdQZFeICNgrd2WkK5rgaAKG1H3qQUhtuTmNvN8TzF4oQ9x3d3MTu5LDLcsLWte9tKzD8XkdAobLplsosbDYX3NHcbiEYDMiyMZGVrsUWy28QUcyG2vU3DIgs8kfhAhxCBLAZgkqMLE7nX6VbvQLe1/rBtJNrxZ/hrgrmAjznKpcgAnkPXyrSbCwK8Mc/eMZmK5VsAtnKHMTqdRyHOoo8P3GGYTllbv45E7xhmYjQka3sAAdaO4vLhpHRj3hMUjund2AbOwfUnlccqcu5Nhx6CCwAk3C8OpjYRqsckffwZ1Gt1UFTrz8J+dD8MR2wgErkZu/jDuSL51V1JJ5ZltVfxXGp45JGS0feS97prZgCNCfI61pHxWTEHLLmlOgvuLnTbZbnSoNO/JP8A2TqjgR1huLRYeGOGaRZTaVX7o3AV8ptmOhOYVC3HWVUGHXulUMB4sxOexJJI3uByoSfsmxzMbRBNXDHUL94KNSBeiRwiLBxPK18RYx5VBKLlkUkMdydQR8Ka1FfU/wB/aKN/0niyEVKpvUaitybV54TbM3zEDevM2lQGXrUMeOiv43suvs71bTpPUwgvK3qqmWhsMbu2WNSzb6fryo3hvD2UB5EB3a+bRQhF7i2puRrWkU8BzNDY+AABWs3efeOu3lQvajtMsGGOUN3zKFS99GN87eg00rs/xxRXe44nJ12rNsQ8ykftFxKyY1spuqqNBsGJJIGg2vSAaCpsDhi51JJOpJ1NzzJ5mtOIRlCRWFWfqOWnoaVLpoEg+e5tTDhy+IUswupNWPgUF2Bqphm0cCwMeYGLS/lUjE5gBuTYb86bRwDLTfs9gI0Pell7w3Cgn2VKG3xLW+FaVGiXOJnajUBB6wcyYMYcYd85W7FrC2cn3t9PK+2lVNuEBW+wZnW+gYeIDobaH1FX7vZ1RA2R371Scqg2it4uQuazE8Tbw5FaNQ7Fh3Tagt4bZSBsK0zp0cAFZk09S6EkNzKpgcDI1gVZQTa+UnXoPPSmGOwsndlcyrFmUEju18XulrXIPrRy9oijyMcPLYyhxZSLqARrfS+tVuTi8SwyRRRSHOysxe3uHSwVfzq+hpynyr5esrranqfMYTxLg5S7Ymcrd2XUM5LKBc2GnMc6OwvZXD968bPIWikjRrBQCJL2IO9KOJ9se99vCq1mLgHMbFgAdrX2FDp2nxbu8keHbNIys1go1T2dzpa9dPT1BHl7SjfTBxn3jWA4TusRIsBJgdNHYnMWYqb/APTT/isckaEYOG32pDZWC6GNSCT01IqnYjjHFnBHcooOviKKPU2OtKcVPxE/xMTh4jzu6/pR/wAVmNyw+5jh/ITqmJ4kRLIbeENCQwF81mOex52Bqu43wxTos2YyspBZQgQKxPUljY9K5zjHYqBNxVdL6IGO/L2h9K37OHACYA4iSRv5lyqfjamGjVRe94CzWnQeIceRyc/csM2YAqXscoB125X2qOwmzy94z57Fyp0uvs3y225U2/wuDUJEgzwd6pIzFXXYgnlptWK8pZDe3e4Ny2XRTKoNmsOegrl6iL8ojBSeTK1iuys4zNlsBqczAHL1O5NF4PgvdFgZwx7rvlVFJDxjezMRlOh5dKeTOv7xNK7RrFJEbN3i3OePbLvvS2DiUajDPfMqQyRSBdSA231p+rVYY+wg2IpzCVw8DgL3ZIkw5mQu2oy7rppy/Gpp5pDiZ8MGtC0Ld2igAA5AykWF76b1XYOMBRhzGAXgSRMrH21flflaq9xH9peJgtGY8pVQtyqqSoFt7XOnQ0Rp6rH/AKfvIHU4Eu2Blu2FdjYTYSSJmJ0zJtc/EVHHxnDthUixDlc8QR8ouQ0b3TfTUM3yrlWJ7ZAquRet42Og22PMfKkvF5ZJSX7t0G5HiK+o00/2roXRA5J9oQW8p2MyWqCfGhdDpfmb2rzHZ/aRhpypPPxxR4MShUnrqN/0rO03w2/iqe06K2s7J7wXjGNx8Td5EA6j7guLeY3pO/bKOXw4zDXI96M5WHwP60+TBMPFh5DzspNxckfKop8Uj+HFwDpmIB+RrYVVUWUTi6gPzxKuHhka+GxpXoktwfgbipuMGcmNZzchTlN73FxfXnyojFdi8PL4oXK87XBFANwGXDWDEtHf2raKR1F9L9a5PiSGrpmVeZ3fD2RNQpli7PYUWzVFx7hwvmbnp6U44QfCBboKmx+F1vKhZddAdvOvNabRtVFrTX1OqWmbyn4TgUhiMoFlBGnOx523Ip5wSEAXqWbBRMD3UrI/ISaj0uNQKrsPaBsPKYsTHk6MNR6jqPStF/gpNmpG573nHR+KbgVce0u2O4kkUd3Jtsbb69Kr+L7ScMkuO+xMX9IP60+4ZxxI0zd3nDD29DceXIUT/iOBm9uOK/8ANGv6V36LTdBbMM+hmfqq4rPKNKuEfWLi0kf+qM/ky1tFhz7nHFt5lx/5Gr2nZvh0moggPoP0ND4zsfwxbloUX+o/S9d3W7Z9hKFKiVMQ4jlxqI+rn86S4xJ89jxCNvMNVi4hwzha+xh2Y/62A+tC8N7GxyvfuSE8yw/GrFYcn8CA1FvaLxwpiLtxSEfEmvGwKAWbjNh0XvD+AcVeh2DwI/yb/wBTfrXv/B2CX/06fG5pOsI9xOdS4DA/5nEZZPSNvzJqAjhSc8TL/wBK/pXT07PYVRph4h/SPzqT9xjUaRoPRF/Sh1R6w7pz3g+I4UxymExnkZSSD8QTb4054j2Ogks8B7ptwV1U/D9DUvGuxWHm8SDuX6oPCfVf0qrtwzH4A3iJdP5blfih1Hwpgc3U5k5j/GdpcfhFTOt1RO7V19nL0Pz51vw39o8b2WZTGRoCDdbfUUv4Z2+RvDOmQ7Zl1B9RuPxovE8AwmLUvGVB+9GR/wDZaUhbWK2k2+cZY/BxYlLxvlvqGjOmvUbVSsbwfGYds8bs/Upe9vNT/vWT9m8Xhjngcv1KaH4rz/GpsB21dTlnjvbcrow9VOh/CiGIGDBtscRJN2glLBtFcbsNL+op/wAL7SRzARYlVPQnY+vQ03bC4bGpnsGvpmAsQfPzqhcIwQkxAiJIUki/kL/pTB+xEgC5tiG9reFRwMhjvZwTa9wLG2h6U+ZiOG6k/wAL6mqvx/APC6o7Zhbwnyv05VYcVi1bh9lIJCKpHSx/3qvbYkCEnAl5llP0qI2YWYX16V4kQ6/h0qRUW4F+RqSmLP8ABcpvC7Rm97DUfI7Vv+8yppLGGH3l159KdCEam59m40HL40VJhkRWZpLADchRyB5n+7UDU85Co7RBhcHC5+zcI3Med7AGj175R4gsikD5G+lvQH5USvCcNOzBJgxBtdChNrE8jvpXv+DTREd1KSGIUhlGxW4+IzEUC4PeCxEpPG+FFXM2EkKOozGEk8/ua7fymi+AdqXk8BkVJBYZWvZr81J29KsruSB+8ROuwuqgi3isORHs70p4j2TwmKW8c5SQi9yo1IW40vtypt62sY++/Jhs2J1InhtZspIB0J5mh5+C4bEqE71Rrs3u3JAIPL2fpSlOI43BFY8T9pG1mR7A3IuLhveAttT3D4zDToHdXAazB1QWuQx16C4PzqEFcj7RCCveVwcAxuA+0wziWI2LoNdCpIzL6A6imPDO0sOIFpIQHtchfS9x8KdQ4GHUwYxlygEBh97rr5kfOufrh2wPEcmf+HJlBsLFHU677WsLU6HqXvz7RwQ0vC4TCHVZWiNibEHcWuPPf8KOw/ZZHNziVccvPS/0qSeV/wDOwxO4uqLtlDfPlQwjwVwC8sRJI1QaWH5g2+FUFj5/zK8d5aMB2bhjvlsSCBc+da8R4pDEP4inUCw89qQpwuFx9njmXNuCBqQuYc+Vvxplw/szAtmMveHf2VtdQDcDpqKqJF7sT7Qg+QkUfH0bcEa22O1yAb26jatouN4d/wDMAvfcHkQPzFWYQAaBvP2F3BH63qGTh6HTT/405mx+gpOqvlDYxEs0LaCeMfPfNlt868KI200W2bflTCXg0W+nL/LT3iSfxFBS9l4Tpcj3bhF2LZf79aYVB5w5mknD9bCRD8982W3zqKThhAv3iEW0NjqBufLcVqezMR1zv7wNlHukHT4mtW7MpcjvZLag2A+8F08tbn0pt4/2+0lzFvF+x0M1+8CBr2zLcH2gpNwOpH41SMf2HngcthpblSeqtoeo0O3lV/n4OQD9tJ7LNsLXBOnppeoMbwUgse+kuASdBqQwB9BrerUf1h3sJQeGdq50kEM6hjmCk7MCTbloaM/aJCO5VrDN3gF7C9src/gKr/avBmDFuMxY3DhiAD4gGvb+9qf9suCSpAzNO0iq17FQPui5t/rq4gWveWEi4m/YJv8AlyP/AHD9BVX7ND/nF/1N9DTXsdhJ3icwyhAH1BW+uS9x/wBNqVYPCSLjRGrWk7y2a3P0+NAjiTuRDu3w+0iP8h/7qG4hwUph1lRiVKguDyJ/Kpu2GFnHdtOQbggEDTYHT51O0eKbChct4zHm9kXyqfW9vOiAdzWkHyiCrxrHxe0ZP6lJ/KjIO3s6+0gPozCsrKqtaMAD2jPC/tAQ2DpKvUq99PwpL2z7QDEmMRu7IoNw1977kE66VlZQJxCFAMrUcxUhlJBGoIJBB9RVv4B2+xEZCzSPKnXOcw8wfe+NZWUim5zGInRsLxLvUV0kZlOoIY/roajmwSvvfnsSN96yspxiUMBeKOPdn2lhZEkc2F1VmJFxyGul6rXYbjky58OLsDdgpYjbQisrKuTK5ktgy2TYtGv3qOpPME1Uu28CWSWKRj7rAk3H3T9RWVlNT+YRFwZZOynFcVNh1ZJySvhYMxuCPj0+tNpMfix/EjzW/mNZWVWwG7iFlzBGxkfvwuvoTUQlw/KSVP6mFZWUwXEodrYhCE+5jJPi5/Wpe9xQ2xJb1J5fGsrKqNhLAoM3GMxo/wAzN/Uf1oHi3aqXDi8zHXYBzckdBWVlFACeI4XMrs37TpvcS3+qRj9LVHD+0ue/jS48pGB+G9ZWVYaa+UusI84d20SYGzSKQNVJO3lblRTdoozvI40tqW2rKymFJTOWq5U2EoXbidZJxIr58yAHW+qm1WXiePjlwhjacXKLfxX8QGml/h8ayspigEuGQDE3YXEqiTEyZblTYtYaA6+e5qPBZZeIGaP+GhzMxPOxFx6n6VlZVe29oxGSZNxPEtjnEMX8JDmaQ9TpcdAfxrbFY95yMLh3PdoAHkJPsjS3p9ayspZCLftP/9k=" alt="مدیریت کسب و کارالکترونیکی ebs"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br style="color: rgb(82, 82, 82); line-height: 30px; text-align: justify;"></font><br></div> text/html 2015-09-06T18:42:56+01:00 tvtoecommerce.mihanblog.com سیما کافیان عطاری در باشگاه میلیاردرهای سرزمین دیجیتال http://tvtoecommerce.mihanblog.com/post/333 <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 15px; font-family: Nassim; font-size: 18.2px; line-height: 34px; color: rgb(51, 51, 51);">دو دهه پایانی قرن بیستم میلادی را باید سرآغاز تاریخ دنیای دیجیتال نامید. پروژه آرپای پنتاگون صورت دیگری به خود گرفت و با اختراعات و تلاش های پی در پی بزرگان عصر دیجیتال (Digital Age) مانند تیم برنزلی (مخترع وب) ، وینت سرف (پدر اینترنت) ، گیتس (رهبر مایکروسافت ) و دیگران ، جهان مجازی بزرگی را خلق کرد که اکنون ، بیش از ۱ میلیارد کاربر در اختیار دارد. شاهراه جهانی اطلاع رسانی ، اکنون با بیش از ۹۰ میلیون دامنه (domain) ثبت شده که بیش تر ان ها بر روی پسوند مشهور .com هستند ، میلیارد ها بایت اطلاعات را هر روزه میان میلیاردها نفر ، انتقال می دهد. تجارت الکترونیکی (e commerce) یا بانکداری الکترونیکی (E BANKING) ، امروزه مانند آموزش از راه دور (e learning) بخش غیر قابل انکاری از زندگی روزمره یک پنجم جمعیت کره زمین شده است .</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 15px; font-family: Nassim; font-size: 18.2px; line-height: 34px; color: rgb(51, 51, 51);"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.aftabir.com/articles/computer_internet_infortmation_technology/information_technology/images/0ca416988cdeb82dc16bc2a48dc06067.jpg" alt="باشگاه میلیاردهای دیجیتال"></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 15px; font-family: Nassim; font-size: 18.2px; line-height: 34px; color: rgb(51, 51, 51);"><br></p> text/html 2015-09-06T17:09:31+01:00 tvtoecommerce.mihanblog.com سیما کافیان عطاری ۷ درس مهم در کسب و کار دیجیتال http://tvtoecommerce.mihanblog.com/post/332 <div class="row" style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 17.14px; margin-right: -7.5px; margin-left: -7.5px; box-sizing: border-box;"><section class="col-xs-8 article-info" style="width: 639.98px; padding-right: 7.5px; padding-left: 7.5px; float: right; position: relative; min-height: 1px; box-sizing: border-box;"><div class="row lead-container" style="margin: 15px 0px; box-sizing: border-box;"><p class="col-xs-11" style="margin: 0px; width: 572.89px; line-height: 34px; padding-right: 7.5px; padding-left: 0px; float: right; position: relative; min-height: 1px; box-sizing: border-box;" itemprop="description"><font face="Mihan-Iransans" size="2">گزافه نیست اگر فعالیت در حوزه دیجیتال را پیچیده ترین فعالیت اقتصادی در دنیای کنونی بدانیم. روند پیشرفت ها در این حوزه آنچنان سریع است که حتی پیش بینی دو یا سه سال آینده نیز دشوار می نماید.</font></p><p class="col-xs-11" style="margin: 0px; width: 572.89px; line-height: 34px; padding-right: 7.5px; padding-left: 0px; float: right; position: relative; min-height: 1px; box-sizing: border-box;" itemprop="description"><img align="baseline" alt="کسب و کار دیجیتال" src="http://cdn.akairan.com/akairan/aka/m1001/11340722131355102a.jpg" border="0" vspace="0" hspace="0"></p></div><section class="clearfix" style="box-sizing: border-box;"><div class="pull-left low-margin" style="float: left; box-sizing: border-box;"></div></section></section></div><section class="article-body" id="article-body" style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 17.14px; margin-top: 7.5px; box-sizing: border-box;" itemprop="articleBody"><p style="margin: 0px 0px 15px; line-height: 34px; box-sizing: border-box;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></p><p style="margin: 0px 0px 15px; line-height: 34px; box-sizing: border-box;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></p><p style="margin: 0px 0px 15px; line-height: 34px; box-sizing: border-box;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></p><p style="margin: 0px 0px 15px; line-height: 34px; box-sizing: border-box;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">دیجیتال را پیچیده ترین فعالیت اقتصادی در دنیای کنونی بدانیم. روند پیشرفت ها در این حوزه آنچنان سریع است که حتی پیش بینی دو یا سه سال آینده نیز دشوار می نماید. در این میان اگر شما هم ایده جدیدی دارید و به فکر ارائه محصولی جدید، خواه یک گجت با قابلیت های محدود، یک برنامک برای گوشی های هوشمند یا حتی یک بازی ساده رایانه ای باشید، باید خود را برای رویارویی با دنیایی از موانع و مشکلات آماده کنید.</font></p><p style="margin: 0px 0px 15px; line-height: 34px; box-sizing: border-box;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">با این که در بسیاری از کشورها از جمله کشورمان ایران، پارک های فناوری از ایده های نو پشتیبانی کرده و زمینه را برای طراحی و عرضه آنها به بازار فراهم می کنند، اما باز هم این مسیر نیازمند هوشیاری و سرعت عمل فراوانی است.</font></p><p style="margin: 0px 0px 15px; line-height: 34px; box-sizing: border-box;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><strong style="line-height: 20.4px; box-sizing: border-box;"></strong></font></p><p style="margin: 0px 0px 15px; line-height: 34px; box-sizing: border-box;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">شرکت های زیادی در دنیای دیجیتال با شکست روبه رو می شوند و برخی نیز در مدت کوتاهی به شهرت و ثروت فراوانی دست می یابند. بنابراین خوب است از تجربیات این شرکت های نوپای موفق برای مدیریت بهتر امور و رویارویی با موانع پیش رو استفاده کرد.</font></p><p style="margin: 0px 0px 15px; line-height: 34px; box-sizing: border-box;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><strong style="line-height: 20.4px; box-sizing: border-box;"></strong></font></p><p style="margin: 0px 0px 15px; line-height: 34px; box-sizing: border-box;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">بیایید با هم هفت نکته مهمی را که باید در مسیر راه اندازی کسب و کار دیجیتال مد نظر قرار دهیم از زبان افراد موفق در این حوزه بشنویم.</font></p><p style="margin: 0px 0px 15px; line-height: 34px; box-sizing: border-box;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><strong style="line-height: 20.4px; box-sizing: border-box;"></strong></font></p><p style="margin: 0px 0px 15px; line-height: 34px; font-family: Nassim; font-size: 18.2px; box-sizing: border-box;"><br></p></section> text/html 2015-09-06T16:52:53+01:00 tvtoecommerce.mihanblog.com سیما کافیان عطاری قوانین جدید کسب و کار در دنیای دیجیتال http://tvtoecommerce.mihanblog.com/post/331 <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 15px; line-height: 34px; color: rgb(51, 51, 51);"><font face="Mihan-Iransans" size="2">در گذشته کار فروشنده ها نسبت به زمان حال مقداری آسان تر بود. چند شبکه تلویزیونی محدود، تعدادی ایستگاه های رادیویی، یک مشت مجله و حداکثر یک یا دو روزنامه تمام رسانه های آن روزگار بود. دسترسی به مشتری آسان تر بود. با یک پیغام انگیزشی هوشمندانه محصول به فروش &nbsp;</font><strong style="box-sizing: border-box; line-height: 20.4px;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">می رفت.</font></strong></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 15px; line-height: 34px; color: rgb(51, 51, 51);"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><strong style="box-sizing: border-box; line-height: 20.4px;"></strong></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 15px; line-height: 34px; color: rgb(51, 51, 51);"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><strong style="box-sizing: border-box; line-height: 20.4px;"></strong></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 15px; line-height: 34px; font-size: 18.2px; font-family: Nassim; color: rgb(51, 51, 51);"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://thumb9.shutterstock.com/display_pic_with_logo/709726/127077386/stock-photo-icon-control-the-digital-world-in-data-center-room-elements-of-this-image-furnished-by-nasa-127077386.jpg" alt="قوانین جدید کسب و کار الکترونیکی"></p>